pl en de fr

Urząd Dzielnicowy

Rota przyrzeczenia:

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.
Przyrzekam bądź Przyrzekam, tak mi dopomóż Bóg

W dniu 11 października 2018 r., w I Liceum Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi  w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

17.10.2018

Wars i Sawa

16 października 2018 r. kolejne szkoły odebrały Certyfikaty, potwierdzające osiągnięcie wysokiego standardu opieki nad uczniem uzdolnionym. Do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w roku szkolnym 2018/2019 należy 191 publicznych i niepublicznych szkół, posiadających aktualny status Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, potwierdzający osiągnięcie przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych.

Zgodnie z regulaminem, od 2017 r. Certyfikat przyznawany jest na czteroletni okres realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Po upływie tego okresu szkoły mogą ubiegać się o jego bezterminowe przedłużenie, składając wyciąg z systematycznie prowadzonej w szkole wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" otrzymało Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA ważny do 31.08.2022 r.

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 Certyfikat bezterminowy posiada 135 szkół.

1

2

3

 

Sprawę tę Zarząd Dzielnicy uznał za na tyle ważną, że postanowił jej nadać uroczysty charakter. Miało to miejsce po raz pierwszy w tej kadencji. Jak widać na załączonych fotografiach, Krzysztof Bugla, Grzegorz Hlebowicz i Michał Jakubowski nie skrywali satysfakcji podpisując dokumenty przetargowe na Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Anny German. Jest to pierwszy w naszej dzielnicy przetarg obejmujący kraje Unii Europejskiej i to dotyczący inwestycji oczekiwanej przez mieszkańców, a tym samym i przez władze dzielnicy, z rosnącym zniecierpliwieniem. Oferty, które wpłyną – termin składania do 26 listopada 2018 r. – będzie już rozpatrywał nowy zarząd. Bo taka jest kolej rzeczy w samorządowych realiach.

W dniu 3 października br. w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbyła się konferencja pn. „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w obszarze uzależnień chemicznych i behawioralnych. Najnowsze doniesienia”.

Patronat merytoryczny nad konferencją objęła Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON z Warszawy, która jest długoletnim partnerem w działaniach profilaktycznych związanych z uzależnieniami od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, realizowanych przez samorząd na trenie dzielnicy Żoliborz.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele placówek oświatowych – pedagodzy, psychologowie oraz nauczycieli, a także pracownicy socjalni i specjaliści z żoliborskiej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W czasie konferencji zaprezentowano skalę zjawiska i przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym oraz chemicznym (omówiono przykładowe substancje psychoaktywne i ich działanie, w tym także popularne i łatwo dostępne leki), omówiono zagorzenia świata wirtualnego i cyberprzestrzeni – ich wpływ na rozwój młodych ludzi, a także zachowania ryzykowne i problemowe nastolatków w obszarze uzależnień w świetle codziennej praktyki prowadzonej w poradniach terapeutycznych. W drugiej części spotkania omówiono procedury postępowania i ciążące na nauczycielach obowiązki prawne w sytuacjach zagrożenia dzieci przestępczością, demoralizacją, w szczególności z używaniem substancji psychoaktywnych. Na zakończenie konferencji zaprezentowano wzorcowy i rekomendowane narzędzie pn. „Program Wzmacniania Rodziny 10-14” jako przykład działania profilaktycznego ograniczającego zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, wciągający do współpracy rodziców, jako najważniejszy element pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

Dziękujemy Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON za przygotowanie tak ciekawego spotkania. Mamy nadzieję na kolejne.

1

2

3

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza