Komunikaty ochrony środowiska

Akcja prowadzona jest przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy do 15 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku (uchwała nr IV/61/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r.).

Uprzejmie informuję, iż z dniem dzisiejszym, tj. 29 lipca 2015 r. został uruchomiony nabór wniosków w ramach niżej wymienionych programów:

800X600.Żoliborz

Regulamin wymiany surowców wtórnych na sadzonki roślin

 1. Warszawskie Dni Recyklingu, zwane dalej „Wydarzeniem”, odbędą się w dniu 25 kwietnia 2015 r. w godzinach 10.00 – 13.00 na terenie Dzielnic m.st. Warszawy oraz w dniu 26 kwietnia 2015 r. w godzinach 11.00 – 17.00 na Pl. Defilad (teren parkingu po dawnym Uniwersalu).
 2. Organizatorem Wydarzenia jest m.st. Warszawa, z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie (00-950), zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Uprawnionymi do otrzymania sadzonek roślin (ziół, krzewów lub kwiatów) są osoby fizyczne, które dostarczą w trakcie Wydarzenia, do miejsc wyznaczonych przez Organizatora, surowce wtórne następujących rodzajów: szkło opakowaniowe, plastik,  metal, papier lub elektrośmieci oraz baterie, co najmniej w ilościach wskazanych w pkt. 5.
 4. Wymiana surowców wtórnych na sadzonki roślin następuje poprzez:
  a.    przeliczenie na kupony liczby lub masy surowców wtórnych dostarczonych przez mieszkańców 
  m.st. Warszawy w trakcie Wydarzenia, zgodnie z postanowieniami pkt. 5 oraz
  b.   zamianę otrzymanych kuponów na sadzonki roślin, zgodnie z postanowieniami pkt. 6.
 5. Przelicznik surowców wtórnych na kupony:
  SZKŁO OPAKOWANIOWE
  5 – 10 sztuk  = 1 KUPON
  11 – 20 sztuk =  2 KUPONY 
  powyżej 20 sztuk = 3 KUPONY 
  PLASTIK/METAL
  10 - 15 sztuk = 1 KUPON 
  16 – 25 sztuk =  2 KUPONY 
  powyżej 25 sztuk = 3 KUPONY 
  PAPIER
  od 1 do 4 pudełek = 1 KUPON 
  od 5 do 8 pudełek =  2 KUPONY 
  powyżej 9 pudełek = 3 KUPONY 
  1 pudełko o wymiarach szer. 30 cm x dł. 45 cm x wys. 25 cm
  ELEKTROŚMIECI
  Mały sprzęt (np. suszarka, mikser) = 1 KUPON
  Średni sprzęt (np. mikrofala, telewizor, odkurzacz, komputer) = 2 KUPONY
  Duży sprzęt (np. lodówka, pralka) = 3 KUPONY
  Za każdy kolejny mały, średni lub duży , sprzęt = odpowiednio 1 KUPON albo 2 KUPONY albo 3 KUPONY
  Kable bez kuponów
   BATERIE
   20 - 30 szt. – 1 KUPON
  31 – 50 szt.  – 2 KUPONY
  Pow. 50 szt.  – 3 KUPONY
  Niewymienione w regulaminie surowce nie podlegają wymianie na kupony.
 6. Przelicznik kuponów na sadzonki roślin:
  1 KUPON  = 1 sadzonka zioła albo 1 kwiat 
  3 KUPONY = 1 sadzonka krzewu 
 1. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 7 kuponów.
 2. Wydawanie kuponów odbywać się będzie wyłącznie w trakcie Wydarzenia, do czasu wyczerpania sadzonek roślin, ale nie dłużej niż do godziny 12.30 w dn. 25 kwietnia br. i nie dłużej niż do godziny 16.30 w dn. 26 kwietnia br.
 3. W razie powzięcia wątpliwości co do charakteru dostarczonych surowców (w szczególności co do pochodzenia surowców z gospodarstw domowych np. surowce przemysłowe) Organizator może odmówić przyjęcia surowców i wydania kuponów.
 1. Kupony nie są wydawane osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem innych substancji psychoaktywnych.
 2. W kwestiach spornych w sposób ostateczny o spełnieniu warunków określonych w Regulaminie decyduje obecny na miejscu pracownik m.st. Warszawy posiadający imienny identyfikator.
 3. Organizator Wydarzenia nie przewiduje możliwości zamiany kuponów na wartość pieniężną lub inną nieprzewidzianą w Regulaminie.
 4. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników Wydarzenia. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.

 

Dnia 24 kwietnia (piątek) od godz. 7:30 do 16:00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana przy ulicy Mścisławskiej 1 zostanie przeprowadzona zbiórka elektrośmieci.

Run Vegan!, organizator 2 Biegu Wegańskiego, wraz z Urzędem Dzielnicy Żoliborz i Zarządem Mienia m.st. Warszawy zaprasza w sobotę 25 kwietnia biegaczy, ich rodziny, szkoły i mieszkańców Warszawy do wspólnego sprzątania nadwiślańskich ścieżek. Cel? Czystsza, ładniejsza i bardziej przyjazna Warszawa. Przyjdź. Włącz się. Przekonaj się, że to łatwiejsze niż myślisz!

Uprzejmie informujemy, że Urząd Dzielnicy Żoliborz dostał się do drugiego etapu  konkursu  ,,Ogólnopolskie upiększanie z Garnierem”.

Do konkursu zostały zgłoszone dwie lokalizacje:

 1. Teren zieleni nazwany skwerem Kompanii AK "Żniwiarz" położony w otoczeniu ulic: Tucholskiej, Kniaźnina, Karpińskiego, Sułkowskiego na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 2. Teren zieleni przy ul. Matysiakówny, położony jest w otoczneiu ulic: Rydygiera, Broniewskiego na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Od dziś do 22.04.2015r. na www.ogolnopolskieupiekszanie.pl ruszyło wielkie głosowanie, w trakcie którego wybranych zostanie 10 zwycięskich lokalizacji. Zachęcamy wszystkich do głosowania na lokalizacje, gdyż nagrodą w konkursie jest kwota 20 000 zł, którą Urząd Dzielnicy Żoliborz może otrzymać na m.in. na renowacje zwycięskiej lokalizacji w tym: zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej architektury tj. (ławki, kosze, stojaki rowerowe), zagospodarowanie zielenią tj. dosadzanie drzew, krzewów, założenie rabat kwiatowych itp. Zapewne przyczyniło by się do podniesienia standardów terenów rekreacyjno-wypoczynkowych Dzielnicy Żoliborz.

Na terenie  Żoliborza ustawione zostaną  w dwóch terminach 13-16 marca 2015 r. i 20-23 marca 2015 r. kontenery na odpady wielkogabarytowe. Lokalizacja:

 1. ul. Małogoska / ul. Dygasińskiego – teren przy chodniku;
 2. ul. Sułkowskiego / ul. Kniaźnina – teren przy chodniku;
 3. ul. Śmiała / ul. Mierosławskiego – plac;
 4. ul. Niegolewskiego / ul. Wieniawskiego – zatoka parkingowa;
 5. ul. Zajączka przy ul. Bitwy pod Rokitną – zatoka parkingowa;
 6. ul. Szczepanowskiego / ul. Lelewela – teren od strony Szkoły Pożarniczej;
 7. ul. Twardowskiego na wys. ul. Opalińskiego;
 8. ul. Przasnyska na wys. ul. Rydygiera;
 9. ul. Felińskiego przy ul. Rydygiera – zatoka parkingowa;
 10. ul. Braci Załuskich przy ul. Sady Żoliborskie - zatoka parkingowa;
 11. ul. Izabelli przy ul. Pionierskiej – zatoka parkingowa.

Bardzo prosimy o skorzystanie z możliwości pozbycia się niewygodnych odpadów. 
Akcję wywózki odpadów wielkogabarytowych Dzielnica Żoliborz przeprowadza wspólnie  z Biurem Gospodarki Odpadami Komunalnymi  oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania. 

Przypominamy, że w grudniu 2013 r. przeprowadziliśmy na Żoliborzu konsultacje społeczne w sprawie „odstąpienia od stosowania środków chemicznych (sól) w trakcie zimy na ulicach pozostających w zarządzie Dzielnicy Żoliborz”.

Z dniem 1 września br. Biuro Ochrony Środowiska rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2015 r. inwestycji:"