pl en de fr

Komunikaty i ogłoszenia

Dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi oraz fizycznymi, które w lokalu (usługowym, jak i mieszkalnym) na gruncie podlegającym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prowadzą działalność gospodarczą, lub też lokal taki jest przedmiotem umowy najmu długoterminowego - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wiązać się będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w ramach przekształcenia Prezydent m.st. Warszawy może udzielić pomocy publicznej do wysokości kwalifikującej taką pomoc, jako pomoc de minimis (do 200.000 euro). W takich przypadkach beneficjent pomocy zobowiązany jest przed poświadczeniem przez Prezydenta m.st Warszawy samego przekształcenia wypełnić i przekazać do Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy załączony do pobrania na niniejszej stronie formularz, przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wydział Nieruchomości przystępując do analizy każdej nieruchomości wysyłać będzie, zgodnie z zaleceniami UOKiK do właścicieli lokali stosowne oświadczenia i formularze do wypełnienia. Wcześniejsze pobranie ww dokumentów ze strony Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ich wypełnienie i przekazanie do Wydziału Nieruchomości umożliwi wydanie zaświadczenia o przekształceniu w krótszym czasie.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat pomocy publicznej w procesie przekształceń własnościowych odnaleźć można na stronie: https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3563

Prezentowany wzór formularza udostępniony został na stronie: https://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php

W razie dodatkowych pytań, informacji udzielają pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców oraz Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy.

Załacznik:

Dowiedz się więcej link

KONIECZNIE SPRAWDŹ CZY AZBEST ZNAJDUJE SIĘ W TWOIM DOMU

Obiekty z wyrobami zawierającymi azbest to głównie domy jednorodzinne i budynki gospodarsko-inwentarskie. Nadal wiele z nich posiada dachy z eternitu. W budownictwie wielorodzinnym i blokach mieszkalnych azbest zawierają m.in. ściany osłonowe i działowe, elewacje zewnętrzne, przewody kanalizacyjne i wodociągowe oraz podłogi (PCV). Czy mieszkasz w domu posiadającym płyty azbestowo-cementowe (faliste albo płaskie) jako pokrycie dachu? Może budynek gospodarczy, wiata lub garaż mają dach z eternitu?! Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości jednorodzinnej koniecznie sprawdź to sam. W budownictwie wielorodzinnym sprawdzi to zarządca nieruchomości.

Co powinieneś zrobić w następstwie stwierdzenia obecności AZBESTU?!

Dokonaj oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest w celu ustalenia stopnia pilności ich wymiany, wypełniając formularz pn. „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.
Przedłóż Prezydentowi m.st. Warszawy informację o wyrobach zawierających azbest, wypełniając formularz pn. „Informacja o wyrobach zawierających azbest”. Pamiętaj wpisz stopień pilności wymiany. Jeżeli już usunąłeś wyrób zawierający azbest, również przedłóż Prezydentowi m.st. Warszawy informację o usuniętych wyrobach zawierających azbest, wypełniając ten sam formularz pn. „Informacja o wyrobach zawierających azbest”. Pamiętaj wpisz masę (kg) usuniętych wyrobów. Informacje i formularze do wypełnienia znajdziesz na stronie www.um.warszawa.pl  w zakładce „Załatw sprawę w Urzędzie”. 

Jeżeli masz wątpliwości jak to zrobić:

przyjdź do swojego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy do Wydziału Ochrony Środowiska, przyjdź do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy (plac Bankowy 2, XVIII piętro) albo zadzwoń pod numer 22 443 25 15, skorzystaj z całodobowego Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, zadzwoń pod numer 19115.

DLACZEGO TRZEBA USUNĄĆ AZBEST?!

Ze względu na zagrożenie jakie stwarzają wyroby zawierające azbest, muszą one zostać usunięte do 31 grudnia 2032 r. Ich naprawa jest możliwa, ale to rozwiązanie tymczasowe i nie zawsze opłacalne. Całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest jest kosztowne, ale radykalnie rozwiązuje problem.

PAMIĘTAJ - usunięcie wyrobów zawierających azbest jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości! Nie usuwaj AZBESTU samodzielnie - to działanie nieodpowiedzialne i nierozsądne.

Nie posiadasz wiedzy i wyposażenia technicznego, zapewniającego bezpieczne prowadzenie prac, a także zabezpieczeń - osób pracujących i środowiska – przed emisją włókien azbestu. Usuwając azbest samodzielnie narażasz na szkodliwe działanie włókien azbestu twoją rodzinę, sąsiadów i przypadkowe osoby, a także środowisko.

Magazynowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest w sąsiedztwie twojego domu jest niebezpieczne, niezgodne z prawem i nieestetyczne, a wywożenie do lasu – karalne. Inne działania – odsprzedawanie, powtórne użycie, utwardzanie nimi drogi lokalnej – są niedozwolone.

POWIERZ USUWANIE AZBESTU FIRMIE

Zlecenie usunięcia wyrobów zawierających azbest wyspecjalizowanej firmie przenosi na nią odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo wykonania prac, za transport odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, za uprzątnięcie terenu i usunięcie pozostałości pyłu azbestowego.

Wykonawca prac dokona w urzędach wszystkich formalności i uzgodnień związanych z wymianą dachu. Wykaz firm znajduje się na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii - w zakładce „Usuwanie azbestu”.

Po zakończeniu prac firma musi potwierdzić w pisemnym oświadczeniu prawidłowość ich wykonania i fakt oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego (podać wynik badania jakości powietrza). Możesz uzyskać dofinansowanie na usuwanie AZBESTU! M. st. Warszawa udziela dotacji w wysokości do 100% rzeczywistych kosztów demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Szczegółowe informacje - m.in. zasady udzielania dofinansowania, terminy przyjmowania wniosków, formularze wniosków i ulotki informacyjne znajdują się na stronie internetowej: link Informacje i pomoc w wypełnieniu wniosku możesz uzyskać przychodząc osobiście do Biura Ochrony Środowiska albo zadzwoń pod numer 22 443 25 76 lub 22 443 25 73.

Załącznik:

 

 

W związku z bardzo złym stanem zdrowotnym topól rosnących w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego (dz. ewid. nr 25 z obrębu 7-01-14) konieczne jest usunięcie 7 szt. drzew najbardziej zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia. W związku z tym mogą pojawić się czasowe niedogodności komunikacyjne, za które najmocniej przepraszamy. Prace odbywają się w oparciu o postępowanie przeprowadzone w ogólnie obowiązującym trybie.
Przed ich wykonaniem została wydana decyzja:

Uchwała nr 9/19 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie rekomendowania do finansowania   ofert na realizację zadania publicznego w  zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2019 roku.

Uchwała nr 10/19 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie rekomendowania do finansowania   oferty na realizację zadania publicznego w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2019 roku.

1 stycznia 2019 r. dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów miejskich staną się ich właścicielami. Warszawianki i warszawiacy otrzymają 98-procentową bonifikatę od opłaty jednorazowej i zaświadczenia potwierdzające przekształcenie z urzędów.

Przypominamy, że w grudniu 2013 r. przeprowadziliśmy na Żoliborzu konsultacje społeczne w sprawie odstąpienia od stosowania środków chemicznych (sól) w trakcie zimy, na ulicach pozostających w zarządzie Dzielnicy Żoliborz. Większość mieszkańców, którzy odpowiedzieli na pytania ankiety - 76%, optowała za odśnieżaniem jezdni pługiem bez użycia środków (poza piaskiem) zwalczających śliskość, w tym również soli. W konsekwencji Zarząd Dzielnicy Żoliborz podjął uchwałę sankcjonującą wynik konsultacji. Jej sentencję wyrażają dwa słowa: nie solimy. W styczniu 2018 roku, gdy gołoledź na żoliborskich ulicach przybrała formę kataklizmu, Zarząd Dzielnicy na zasadzie absolutnego wyjątku uznał wspomaganie się chemią za uzasadnione. Ten precedens miał jednak zastosowanie wyłącznie do sytuacji ze stycznia ubiegłego roku. Nadal obowiązuje generalna zasada: nie solimy.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy poszukuje kandydatów na koordynatorkę/ koordynatora Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) – domu sąsiedzkiego na Żoliborzu.

Apeluję do zarządców budynków, administratorów nieruchomości i wszystkich warszawiaków o pomoc kotom wolno żyjącym, które stanowią nieodłączny element miejskiego ekosystemu i naturalną ochronę przed gryzoniami. 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza